Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky (dále jen OP) společnosti Coroll s.r.o., se sídlem Hostovského 525, 549 31 Hronov, IČO: 25939131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16179 , DIČ: CZ25939131, plátce DPH.

Těmito OP se řídí

 • přímý prodej v prodejně na adrese Coroll s.r.o., Hostovského 525, 54931 Hronov
 • zásilkový prodej na základě telefonické nebo písemné objednávky
 • prodej prostřednictvím internetového obchodu společnosti umístěným na internetové adrese společnosti https://www.eshop.coroll.cz/

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto OP společnosti Coroll s.r.o. se sídlem Hostovského 525, 54931 Hronov, IČO 25939131, DIČ CZ25939131 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím přímého prodeje na adrese Coroll s.r.o., Hostovského 525, 54931 Hronov, zásilkového prodeje na základě telefonické nebo písemné objednávky a prodej zboží z internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.eshop.coroll.cz/.
  • Tyto OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pokud je kupujícím podnikatel, řídí se smluvní vztah platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  • Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto OP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím
  • Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a platí pro dodávky zboží v České republice.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET (REGISTRACE)
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen uživatelský účet). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Zejména je kupující povinen odlišit, zda zboží objednává jako podnikatel uvedením svého identifikačního čísla, nebo jako spotřebitel.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupní smlouva může být uzavřena při přímém prodeji v prodejně prodávajícího na adrese Hronov, Hostovského 525, při telefonickém nebo písemném objednání zásilkového prodeje a při prodeji zboží z internetového obchodu eshop.coroll.cz
  • Ceny nabízeného zboží jsou pro spotřebitele uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny jsou platné po dobu zobrazení ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

       (dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen \elektronická adresa kupujícího“). Výše uvedené automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky prodávajícím.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které prodávající potvrdí kupujícímu objednávku.
 • Pokud prodávající není schopen některý z požadavků objednávky splnit, spojí se s kupujícím s nabídkou řešení – novou prodejní nabídkou. K uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě potvrzením kupujícího o akceptaci této nové nabídky prodávajícímu.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně OP).
 • Kupující bere na vědomí, že v objednávce jím zaslané prodávajícímu nelze měnit a rozšiřovat prodávajícím zveřejněnou nabídku zboží, ceny, podmínky jeho dodání a kupní smlouva nemůže vzniknout postupem dle § 1740 odst.2 občanského zákoníku. 
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Hotově nebo kartou v provozovně na adrese Hostovského 525, 54931 Hronov
 • Hotově při převzetí zásilky objednané na dobírku
 • Platbou na účet v bance – zálohově nebo na fakturu
 • Platbou pomocí platební brány Comgate
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • V případě platby v hotovosti, kartou v prodejně nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3,6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případně slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • Na veškeré dodávané zboží se vztahuje výhrada vlastnického práva a zboží zůstává až do úplného zaplacení ceny včetně všech případných souvisejících plateb (např. příslušenství) jakož i zúčtování případného zůstatku na běžném účtu vlastnictvím prodávajícího.
  • Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze při objednání přes e-shop. Ceny v prodejně se mohou lišit.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD KUPUJÍCÍM SPOTŘEBITELEM
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které:
 • bylo upraveno podle přání kupujícího
 • podléhá rychlé zkáze
 • bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit

 

 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (např. § 2110 občanského zákoníku), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu Coroll s.r.o., Hostovského 525, 54931 Hronov a to i v elektronické podobě na e-mail reklamace@coroll.cz
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady, resp. nebude-li jiný způsob – s ohledem na v kupní smlouvě zvolený způsob dodání zboží a úhrady kupní ceny – objektivně možný (např. při platbě na dobírku nutno pro vrácení kupní ceny uvést účet kupujícího, pokud nebude kupní cena vrácena na provozovně prodávajícího v hotovosti). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě, pokud došlo k úhradě kupní ceny kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to dle dohody v hotovosti na provozovně nebo bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala výše uvedené podmínky a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě informací prodávajícím zveřejněné
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit v době 12 (pokud není spotřebitel) respektive 24 měsíců (pokud je spotřebitel) od převzetí zboží. Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle zákona za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (opak prokazuje prodávající). Kupující je ze zákona povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skryté vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.
  • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména tím, že zboží bylo instalováno nebo používáno v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, zboží bylo mechanicky poškozeno (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku), vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným či nadměrným zacházením nebo tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu, došlo k jeho poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.) či třetí osobou, došlo k poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem). Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy, kdy má kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího:
 • poštou na adresu: Coroll s.r.o., Hostovského 525, 54931 Hronov
 • osobně na stejné adrese
  • Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:
 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad – faktura, doklad o převzetí zboží)
 • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
 • popis závady
  • V provozovně firmy je kupujícímu vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace. V případě zaslání zboží poštou (jiným dopravcem) je vystaveno potvrzení o převzetí emailem.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícímu vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem uplatnění reklamace dle bodu 7.5. výše. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  • Pokud je reklamující spotřebitel, splní rovněž prodávající svoje povinnosti ze zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele, zejména jeho § 19. Zejména vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace spotřebitel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
  • Nemá-li zboží vlastnosti dle bodu 7.2. výše a jsou splněny další výše uvedené podmínky oprávněnosti reklamace, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by navrhované zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • Při uplatnění práv z vadného plnění podnikatelem platí obecná zákonná úprava práva z vadného plnění dle občanského zákoníku s tím, že zboží bude kupujícím přednostně bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, bude zboží vyměněno za nové.
  • Při výměně zboží za nové běží nová doba odpovědnosti za vady zboží. Tato doba se rovněž prodlužuje při vyřízení reklamace opravou o dobu, po kterou nemohl kupující zboží po dobu od uplatnění do vyřízení reklamace užívat.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písmene e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@coroll.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • Závazkový vztah se řídí výlučně českým právem. Použití práv jiných zemí o kupní smlouvě je výslovně vyloučeno. Smluvní strany tímto sjednávají pravomoc a příslušnost českých soudů.
  • K rozhodnutí všech sporů vzniklých z těchto všeobecných obchodních podmínek, jakož i ze smluv vzniklých na jejich základě je místně příslušný soud, v jehož obvodu se nachází naše současné sídlo.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů mezi kupujícím a prodávajícím je možné řešit online na http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a návazně zápisu v obchodním rejstříku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. VYŠŠÍ MOC
  • Případy vyšší moci opravňují prodávajícího odložit provedení dodávky o dobu trvání takové překážky a o přiměřenou dobu potřebnou k obnovení provozu a dále opravňují k úplnému či částečnému odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na následku případů vyšší moci.
  • Za případy vyšší moci se považují, aniž by se však jednalo o úplný výčet, veškeré vlivy, zejména přírodních sil, jejichž předcházení či odvrácení je mimo sféru vlivu prodávajícího jako například zásah blesku, zemětřesení, mráz, sabotáž, požár, stávka a nedostatek surovin.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů, které kupující prodávajícímu poskytne pro vznik obchodního vztahu, nebudou vědomě žádným způsobem jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě.
  • Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje kupujícího jsou poskytnuty dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí a jsou poskytnuty prodávajícímu za účelem splnění objednávky.
  • Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje v souladu s obchodním vztahem vznikajícím na základě těchto smluvních podmínek včetně vyřízení reklamace, a v souladu s Nařízením Evropské unie a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů, a v souladu s platnými zákony České republiky platném a účinném znění.
  • Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním údajů subjektu údajů. Prodávající vymaže údaje subjektu údajů, který o to požádal až po uplynutí lhůt stanovených zákonem a upravujících obchodní vztahy. Odvolání souhlasu kupujícího o zpracování jeho osobních údajů, musí kupující zaslat písemně na adresu Coroll s.r.o., Hostovského 525, 54931 Hronov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Odvolání musí být zasláno na emailovou adresu uvedenou při vzniku obchodního vztahu.  

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

 1. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: COROLL s.r.o., Hostovského 525, 54931 Hronov, coroll@coroll.cz, tel. 491 483 805.

 

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti COROLL s.r.o. nabývají účinnosti 1.3.2024.